divendres, 8 d’octubre del 2010

USTEC. Retirada sancions a mestres.

USTEC·STEs EXIGEIX LA RETIRADA DE L’ORDRE QUE ATRIBUEIX A LES DIRECCIONS EL PODER DE SANCIONAR EL PROFESSORATEl Departament d’Educació ha informat als sindicats representatius en la mesa sectorial del dia 6 d’octubre i a la societat en general, a través de la premsa, de la seva intenció de publicar al DOGC una ordre que desenvolupi el procediment establert al decret d’autonomia de centres, que atribueix a les direccions dels centres públics poder sancionador en matèria disciplinària per faltes lleus comeses pel professorat.

Malgrat la frontal oposició d’USTEC·STEs i de la resta de sindicats representatius i la nostra exigència de retirada de la mesura, el departament va anunciar que la portaria a terme.

L’esborrany de l’ordre atorga competència a la direcció del centre per a la resolució d’expedients disciplinaris sumaris al professorat per faltes lleus i els hi dona la possibilitat, si fos necessari, de nomenar altres professors o professores funcionaris del mateix centre per instruir els expedients.

Un cop oberta una investigació i formulat el plec de càrrecs,aquest es trasllada al professorat inculpat, per tal que en el termini de 5 dies formuli les al·legacions oportunes. Un cop que la persona inculpada comparegui en audiència, si fos el cas, la direcció del centre resoldrà l’expedient sumari, sancionant en base a l’article 12 del decret 243/95 de règim disciplinari de la funció pública de la Generalitat, que estipula com a sancions per faltes lleus : l’amonestació i/o la suspensió de funcions amb la pèrdua de retribucions fins a 15 dies.

Contra la resolució les persones sancionades podran interposar recurs davant la direcció dels Serveis Territorials o de la Gerència del consorci de BCN.

CONSIDERACIONS D’USTEC·STEs

USTEC·STEs considera aquesta mesura una greu errada, d’una barroeria infinita que torna a delatar els prejudicis que venen demostrant el conseller, i el seu equip, envers el professorat de pública.

USTEC·STEs exigeix, ara públicament, la retirada de la mesura i anuncia que si el Departament d’Educació la publica al DOGC impugnarà judicialment aquesta ordre.

El procediment sancionador, que el departament vol introduir en el si dels centres educatius, es portava, fins ara, fora del marc del centre per tal d’evitar l’aflorament de qüestions personals en el procediment i per impossibilitar que qui ha de jutjar fos a la vegada “jutge i part”, així com per no enterbolir les relacions personals i pedagògiques i guanyar objectivitat.

De fet la intenció del departament consistiria, suposadament, en donar armes a les direccions per reforçar la seva autoritat. Una mostra més del verticalisme antidemocràtic que inspiren la LEC i el decret d’autonomia de centres, que dificultarà encara més el treball col·lectiu, imprescindible en la tasca docent.

La qüestió és que les direccions, majoritàriament, no han demanat aquesta nova funció que se’ls imposa, que els carrega de més feina i responsabilitat i que no està demostrat que ajudarà a reforçar la seva credibilitat davant el professorat que han de coordinar i dirigir, ans al contrari, els hi pot crear més problemes i oposicions, sobre tot a l’hora d’entrar a jutjar aquelles faltes que tenen un cert contingut d’apreciació subjectiva i que, per tant, són susceptibles d’acords i discrepàncies. Per altra part, la mesura pot derivar en una judicialització en les relacions laborals en els centres, en la mida que determinades resolucions d’expedients puguin ser recorregudes i portades a altres procediments judicials, més enllà del simple recurs al director dels SSTT que planteja l’ordre.

Així mateix cal remarcar que, al parer d’USTEC·STEs, el procediment establert pel Departament crea les condicions perquè es puguin donar casos d’indefensió entre el professorat, ja que el fet que les direccions ostentin la presumpció de veracitat inclinarà la balança cap a el seu posicionament en cas de dubte i convertirà el tràmit d’audiència en un mer formulisme buit de contingut.

USTEC·STEs entén que el conseller Maragall abusa i fa un ús pervers de la normativa, perquè ni la LEC, ni la LOE, lleis aprovades pels parlaments, atorguen específicament aquesta funció a les direccions i al professorat. Maragall, i el seu equip, utilitzen una normativa de rang menor per vorejar desproporcionadament la llei.

USTEC·STEs fa una crida a les direccions i al professorat a debatre en profunditat aquesta ordre en assemblees i claustres i a elevar a la conselleria pronunciaments col·lectius, de centre i de grups de professorat, que la rebutgin.Art 5 del decret 243/95 es consideren faltes lleus:

a) El retard, la negligència o el descuit en el compliment de les funcions.

b) La lleugera incorrecció envers el públic o el personal al servei de l'Administració.

c) La manca d’assistència al treball injustificada d’un dia.

d) L’incompliment de la jornada i l’horari sense causa justificada, quan no constitueixi falta greu.

e) Les faltes repetides de puntualitat dins un mateix mes sense causa justificada.

f) La negligència en la conservació dels locals, del material i dels documents del servei, si no causa perjudicis greus.

g) L’incompliment de les normes relatives a incompatibilitats, si no comporta l’execució de tasques incompatibles o

que requereixen la compatibilitat prèvia.

h) L’incompliment dels deures i les obligacions del funcionari, sempre que no constitueixin falta molt greu o greu.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada